Unser Kol­le­gi­um im Schul­jahr 2022/23:

Lehr­kräf­te mit Klassenleitung:

5 a Miri­am Schmidt
5 b Sophia Len­u­weit
6 a Mar­tin Mandel
6 b Micha­el Meier
D 6 San­dra de Brecey
7 a Maxi­mi­li­an Buchner
7 b Andrea Major
7 c Sven Kin­der
8 a Mat­thi­as Bickl
8 b Eli­sa Wagner
Chris­toph Rüttger
Brü­cken­klas­se Oksa­na Olijnyk

Fach- und Religionslehrkräfte:

Kon­stan­ze Baur
Robert Dai­ser (r.k.)
Ste­fa­nie Ellegast
San­dra Flemming-Zeisberger
Car­men Fritsch
Eva Herr­mann
Julia Hoechtl
Mathi­as Huber
Judith Mül­ler
Tho­mas Schrodi
Doris Schween
San­dra Seybold
Gina Weiß
Ani­ta Winckler
Ele­na Witt

Sprech­stun­den

Die Sprech­stun­den unse­rer Leh­re­rin­nen und Leh­rer kön­nen im Sekre­ta­ri­at oder direkt bei der Lehr­kraft erfragt werden.