Unser Kol­le­gi­um im Schul­jahr 2021/22:

Lehr­kräf­te mit Klassenleitung:

5 a Mar­tin Mandel
5 b Micha­el Meier
6 a Cata­ri­na Beck
6 b Andrea Major
6 c Miri­am Schmidt
D 6 San­dra de Brecey
7 a Mat­thi­as Bickl
7 b Flo­ri­an Rapp
8 a Chris­toph Rüttger
8 b Eli­sa Wagner
9 a Sven Kin­der
9 b Maxi­mi­li­an Buchner

Fach- und Religionslehrkräfte:

Kon­stan­ze Baur
Robert Dai­ser (r.k.)
Ste­fa­nie Ellegast
Lisa Feld­mei­er
San­dra Flemming-Zeisberger
Mela­nie Fries
Ste­pha­nie Hirler
Mathi­as Huber
Sophia Len­u­weit
Judith Mül­ler
Ange­li­ka Neuwirth
Tho­mas Schrodi
Han­na Stronk
Doris Schween
San­dra Seybold
Gina Weiß
Ani­ta Winckler
Gabrie­le Zotz

Sprech­stun­den

Die Sprech­stun­den unse­rer Leh­re­rin­nen und Leh­rer kön­nen im Sekre­ta­ri­at oder direkt bei der Lehr­kraft erfragt werden.